FöreläsningEn föreläsning kan innehålla flera olika delar som tillsammans bildar en helhet i rektors uppdrag. Föreläsningen bygger främst på de erfarenheter jag har som rektor och är inriktad på att ge konkreta exempel på hur rektor genom sitt ledarskap kan skapa skolans inre organisation. Följande delar kan ingå i en föreläsning:Utgångspunkter

Inledningsvis ger jag en bild av teoretiska, forskningsbaserade och erfarenhetsbaserade utgångpunkter som påverkat mig i att utforma mitt ledarskap.Rektors uppdrag

Rektors uppdrag, ansvar och placering i skolans styrkedja så som det är formulerat i skollag, i läroplan, i allmänna råd och i relation till huvudmannens och lärarnas uppdrag. Rektors uppdrag ur tre olika perspektiv:


        rektor som företrädare för elevens rätt

        rektor som ledare för den pedagogiska verksamheten

        rektor som arbetsgivarföreträdare


Skolans organisation

Ansvarsfördelning, bemanningsplanering, schemaläggning och en mötesordning som främjar en hållbar skolorganisation.Främja och förbygga

Skillnaden mellan att främja och att förebygga. Betydelsen av att skolans organisation i så stor omfattning som möjligt präglas av ett främjande perspektiv.Relationer till vårdnadshavare

Vikten av att skapa goda relationer till elevernas vårdnadshavare. Former och innehåll för informationsmöten, föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd och annan information till vårdnadshavare.Planering av undervisningen

Principer för planering, genomförande, återkoppling och utvärdering av undervisningen med utgångspunkt från kursplanens tre delar: syfte, centralt innehåll och kriterier för bedömning. Planeringen gäller för ett stadie, för en termin, för ett arbetsområde och för en lektion.Elevhälsans roll i skolorganisationen

Elevhälsans roll och uppdrag i skolans organisation och hur olika aktörer i skolan kan organiseras för att utveckla en främjade skolkultur.  Organisation av särskilt stöd

Bemanning och organisation för elever som är i behov av särskilt stöd. Organisation av särskilda undervisningsgrupper

Ansvarsfördelning, bemanning och organisation av undervisningen för elever som är i behov av särskilt stöd som ges i annan grupp än den eleven vanligtvis tillhör.Medarbetarnas villkor

Medarbetarnas uppdrag och tidsanvändning med utgångpunkt från rådande arbetstidsavtal. I denna del beskriver jag arbetet med bemanningsplanering,  schemaläggning, mötesordning och uppdragsbeskrivningar och hur detta kommuniceras i samverkan/MBL och i arbetsmiljöarbetet.